Astrologi på I.C. Instituttet

Månen

Astronomisk og astrologisk
Månen er Jordens eneste måne og den femtestørste naturlige satellit i solsystemet. Dens størrelse i forhold til Jorden gør den til den relativt største måne, som omkredser en planet. Den gennemsnitlige afstand mellem Jorden og af Månen er 384.405 km, hvilket er omkring tredive gange Jordens diameter. Månens diameter er lidt over en fjerdedel af Jordens. Det betyder, at Månens rumfang er omkring 2 procent af Jordens.

Månen har intet andet formelt navn, selv om den en gang imellem betegnes som Luna (latin for måne) for at adskille den fra typebetegnelsen ”måne”. Månen betegnes desuden som Jordens drabant. Ordet måne er et germansk ord, beslægtet med det latinske mensis. Fra måne er afledt ord som måned og mandag (månedag), på romanske sprog er mandag tilsvarende opkaldt efter ”luna”, eksempelvis betyder ”Lundi” mandag på fransk. Troen om månens særlige tiltrækningskraft og betydning for menneskesindet lever videre i eksempelvis det engelske ord for tosset ”lunatic” samt det danske ord for sindstilstand - ”lune”

Månebesøg
Månen er det eneste himmellegeme, som mennesker er rejst til og har landet på. Det første menneskeskabte objekt, som passerede nær Månen, var Sovjetunionens rumsonde Luna 1. Det første objekt, som ramte Månens overflade var Luna 2, og de første fotografier af den normalt skjulte bagside af Månen blev optaget af Luna 3, alle tre begivenheder i 1959. Den første rumsonde, som foretog en blød landing på Månen var Luna 9, og den første ubemandede sonde, som gik i kredsløb om Månen var Luna 10, begge de sidstnævnte i 1966. USAs Apollo-program har stået for de eneste bemandede missioner, som har været gennemført indtil nu, idet der blev foretaget seks månelandinger mellem 1969 og 1972. Det første menneske, som satte sin fod på Månen, var Neil Armstrong i 1969.

Omløb og rotation
I forhold til fiksstjernerne kredser Månen om Jorden i løbet af 27 dage, 7 timer og 43,7 minutter (et siderisk omløb). Eftersom Månens banebevægelse og Jordens rotation begge sker imod urviserens retning, flytter Månen sig ca. 12 grader længere mod øst hver dag, så et tilsyneladende jordomløb i gennemsnit varer 50 minutter længere end 24 timer, hvilket viser sig ved, at Månen hver dag står knapt en time senere op.

Jordens kredsløb om Solen betyder, at det tager længere tid end den sideriske periode, før Månen når samme fase i forhold til Jorden. Dette tidsrum er omkring 29,5 dage (dens synodiske omløbstid). I modsætning til de fleste måner omkring andre planeter kredser Månen nær ekliptika og ikke i Jordens ækvatorplan. Derfor forløber Månens og Solens tilsyneladende baner tæt ved hinanden.

Månens bane om Jorden er tæt på at være en cirkel. Dens største og mindste afstand til Jorden afviger kun med 5,5 procent fra middelværdien. Månens passager af Jordens baneplan, ekliptika, kaldes måneknuderne, således at den opstigende knude er passagen til den nordlige og den nedstigende knude passagen til den sydlige himmelhalvdel.

Månevendinger Når en passage af en måneknude falder sammen med nymåne, optræder en solformørkelse, og når en passage af en måneknude falder sammen med fuldmåne, optræder en måneformørkelse. Denne cyklus medfører desuden de såkaldte månevendinger: Stedet for Månens opgang i horisonten svinger i løbet af en måned frem og tilbage mellem et sydligst og et nordligst punkt, således som det også gælder for Solen i løbet af et år. I løbet af et tidsrum på 18,61 år ændrer afstanden mellem de to yderpunkter sig. Når de to yderpunkter ligger længst fra hinanden, hedder det store månevending, og ved mindste afstand lille månevending.

Månens højde på himlen i løbet af et døgn varierer og ligger næsten inden for samme grænser som Solens. Den afhænger også af årstiden og månefasen, således at fuldmånen står højest om vinteren. Månens to sider

Månen er i synkron rotation, hvilket betyder, at den altid vender samme side mod Jorden. Små variationer i den vinkel, Månen ses under, betyder, at omkring 59% af måneoverfladen kan ses fra Jorden (men kun halvdelen af Månen i ethvert givet øjeblik).

Den side af Månen, som vender mod Jorden kaldes Månens forside og dens modsatte side for bagsiden. Bagsiden var helt ukendt, indtil den sovjetiske sonde Luna-3 sendte de første billeder tilbage til Jorden i 1959, og den viste sig at være afgørende anderledes end forsiden. Månens forside kan opdeles i de lyse områder, ”højlandene” (Terrae), som udgør ca. 70% af overfladen, og de mørke områder med det misvisende (da der aldrig har eksisteret flydende vand på Månen) navn ”have” (mare - flertal marer). I forhold til et gennemsnitligt niveau ligger de mørke marer lavere end de lyse højlande. Det er mørk lava fra tidligere perioders vulkansk aktivitet, som giver marerne deres mørke fremtræden.

På Månens bagside er der i modsætning hertil næsten ingen marer, så højlandet udgør næsten 98% af overfladen. De manglende marer kan hænge sammen med, at skorpen er meget tykkere på Månens bagside.

Både for- og bagside af Månen er dækket af kratere, som er opstået ved nedslag af meteoritter, asteroider eller kometer af forskellig størrelse. Månen har kratere inden i andre kratere og kratere, som er forbundet med hinanden. Der er en halv million kratere, som er mere end 1,6 km brede, og man har beregnet, at der findes omkring 30.000 milliarder kratere, der er mindst 30 cm. brede. De dele af Månens forside, som ikke er belyst af Solen, er aldrig helt mørke, fordi de bliver lidt oplyst af en genspejling fra jordoverfladen og jordatmosfæren. Denne belysning kaldes jordskin og ses bedst, når måneseglet er lille. Jordskinnets årsag blev allerede indset af Leonardo da Vinci. Selv med en prismekikkert med ringe forstørrelse kan der i jordskinnet ses detaljer på Månen

Månens bagside er naturligvis ikke altid mørk, men gennemgår de samme - men forskudte - faseskift som Månens forside. Ved nymåne ligger den i fuldt sollys. Månen er omtrent den dårligste reflektor i solsystemet og tilbagekaster kun omkring 7% af det lys, der rammer den (omtrent samme andel som tilbagekastes af en klump kul).

Formørkelser
Set fra Jorden overlapper Solens og Månens vinkeldiameter hinanden, hvorfor både totale og partielle solformørkelser kan forekomme. Ved en total formørkelse dækker Månen helt solskiven, og Solens korona bliver synlig for det blotte øje. Da afstanden mellem Månen og Jorden vokser ganske lidt med tiden, aftager Månens vinkeldiameter. Følgelig kunne Månen for hundredvis af millioner år siden altid dække Solen ved formørkelser, så ringformede partielle formørkelser ikke forekom. Af samme grund vil Månen om 600 millioner år fra nu (under forudsætning af, at Solens vinkeldiameter er uændret) ikke længere helt kunne dække Solen, så kun partielle formørkelser vil optræde.

Et relateret fænomen til formørkelse er okkultation. Da Månen altid skjuler et cirkulært areal af himlen med en bredde på 1/2 grad, bliver en klar stjerne eller planet, som passerer bag Månen, okkulteret, dvs. skjult for betragtning fra Jorden. En solformørkelse er derfor en okkultation af Solen. Fordi Månen er tæt på Jorden, kan okkultationer af en enkelt stjerne ikke ses overalt og heller ikke på samme tid. Præcessionen af Månens omløb betyder, at det hvert år er andre stjerner, som okkulteres.

Tidevand
Hovedparten af tidevandvandsvirkningen i Jordens have skyldes tidevandskraften fra Månens gravitation og forstærkes af en række forhold i oceanerne. Den tyngdemæssigt relaterede tidevandskraft opstår, fordi den side af Jorden, som vender mod Månen, tiltrækkes mere af Månens gravitation end Jordens centrum - og Jordens modsatte side tiltrækkes endnu mindre. Tidevandskraften trækker Jordens oceaner ud i form af en ellipse med Jorden i centrum. Denne virkning tager form af to buler med forhøjet havniveau i forhold til Jorden: Den ene nærmest Månen og den anden længst væk fra den. Eftersom disse to buler med høj vandstand roterer rundt om Jorden en gang om dagen, når Jorden drejer sig om sin akse, strømmer oceanernes vand uafbrudt mod disse buler, som hele tiden flytter sig.

Astrologisk
Månen trækker ikke kun i tidevandet, men også i vores følelser, den viser sammen med Neptun de mest følsomme sider af vores natur. Hvor vi er sensitive, sårbare, sarte og også sentimentale, fordi vi røres over ting, mennesker, situationer, der bringer minder frem. Månen er knyttet til fortiden, ser tilbage, har en god hukommelse, rummer mange minder og rørelser, er en samler og ønsker at bevare ting, så den holder kontakten til det gamle. Via Månen kan vi føle empati for andre, leve os ind i andres følelsesliv, og i Månen har vi også vores urinstinkter i behold, som en kontakt til noget meget gammelt giver. Hele familien, slægten, æten, anerne, afstamningen er et Måneanliggende, det vi er knyttet til via følelsesbånd, blodsbånd, og specielt moderen. Hele temaet om beskyttelse, pleje, diegivning, næring, omsorg, mor-barn relationer er koblet på Månen.

Men også det barnlige (barndom og opvækst), umodne, afspejlende (som Månens faser afspejler Solen), som viser en uselvstændig side, som efterligner omverdenen og former sig efter de behov, der er lige nu. Månen svinger, er lunefuld og omskiftelig, men også tilpasningsdygtig og associerende.

Månen tilhører vores privatliv, hvor vi lukker havelågen, hoveddøren og vil være i fred. Den er knyttet til vores hjem, bolig og fædrelandet, igen det vi hører til, er knyttet til, traditioner, "folket", hjemstavnen.

Månen har en indadvendt side, trækker sig ind i sig selv og er vegetativ, passiv, regressiv, søger tilbage (måske i videste forstand til livmoderen). Denne passivitet kan også ytre sig som dovenskab. Månen er subjektiv, nogle gange nærtagende, da den ikke kan distancere sig fra sine følelser.

Månen er også frugtbar, den er knyttet til livmoderen, bryster og mave (sårbare steder) og lymfesystemet, til alle former for væsker, men især til mælk. Og så er den forbundet med sølv.

Tilknytning, intimitet, nærhed og nogengange afhængighed (barnet, der har brug for en voksen) er vigtige månesider, det er de bånd af følelsesmæssig karakter, vi knytter til andre mennesker.


Tilbage