Astrologi på I.C. Instituttet

De otte moduler - holdbeskrivelser

Hold 1: Astrologi for begyndere

Dette hold begynder helt fra bunden med en indføring i astrologiens fascinerende verden. Her kan du lære astrologi uden den mindste forkundskab. Vi tager fat om alle horoskopets grundlæggende bestanddele, de fire lag et horoskop er bygget op af - de 12 tegn - de 12 huse - planeterne - og deres aspekter.
Vi ser på den astronomiske baggrund for horoskopet, tid, bevægelser og stedets betydning. Vi gennemgår planeternes cyklus og omløb. Vi begynder også så småt på tydningen og ser på den astrologiske symbolik. Du vil blandt andet lære at lave en vurdering og tydning af temperamentet.

Hold 2: Tydning for begyndere

På dette hold arbejdes der med grundbegreberne på en koncentreret og systematisk måde.
Horoskopets byggeklodser - tegn, huse, planeter og aspekter gennemgås. Der bygges videre på temperamentstydningen og den astrologiske symbolik, der blev startet på hold 1, og de enkelte "klodser" prøves af i utallige kombinationer. Grunden lægges til senere nuanceret tydning.
Vi arbejder med urhoroskopet og på at få en grundig og dyb forståelse af horoskopets enkle faktorer, samt deres samspil og betydning for helheden.

Hold 3: Horoskopet i bevægelse

Hold 3 arbejder ligeligt med tydning og de bevægelige faktorer i horoskopet.De første fem gange drejer sig om tydning, hvor ser man hvad i horoskopet og den begyndende syntese af de forskellige faktorer. De sidste fem gange arbejdes der med horoskopet i bevægelse. Hvad sker der, når vi arbejder med tiden, kører horoskopet bagud og fremad i tid?
Transitterne - planeterne som de står på himmelen i øjeblikket - introduceres og hvordan disse skal tolkes, og hvordan det kan påvirke det enkelte horoskop. De progressive akser og planeter vil blive gennemgået, og der arbejdes med praktiske øvelser og casestories.
Der bruges computere i undervisningen for at få en større visuel forståelse af de astronomiske forhold. Det forventes at eleverne i løbet af semesteret anskaffer computerprogrammet Argus.

Hold 4: Korrektion

På dette hold kigger vi på fødselstidens betydning og muligheden for at korrigere den efter begivenheder. Horoskopet tilpasses de faktiske begivenheder. Vi ser på begivenhedslister, begivenhedstyper og hvordan vi finder dem i udløsningen af radixhoroskopets aspekter.
Der sættes fokus på transitterne - planeterne som de står på himmelen i øjeblikket - og de progressive faktorer og hvordan dette skal tolkes ind i det kollektive tidsbillede, og især hvordan det kan påvirke det enkelte horoskop. Der bruges computere i undervisningen for at få en større visuel forståelse af de astronomiske forhold. Det forventes at eleverne har anskaffet eller først i semesteret anskaffer computerprogrammet Argus.
På dette semester skal man begynde at gøre sig overvejelser om hvordan en given begivenhed i et menneskes liv kan se ud i en astrologisk kontekst. Og når dette begynder at fæstne sig tager man fat på at vove sig ud i at give en prognose for fremtiden.

Hold 5: Prognose

Her skal man arbejde med, hvordan de enkelte elementer bevæger sig fremad i horoskopet - og lære at vurdere hvilken betydning de har i det samlede billede/prognose. Man får her en fornemmelse af hvad de enkelte elementer i horoskopet har af potentiale, og hvordan det vil udfolde sig i en progressiv aktivering.
På dette hold arbejder vi med forudsigelsesmetoder, med hovedfokus på sekundære direktioner og transitter. Her går vi dybere ind i korrektionen med det formål at kunne forudsige. Det er en meget spændende proces at se potentialet i fødselshoroskopet udvilke sig og finde de tidspunkter i livet, hvor ting sker. Vi arbejder med udløsninger af radix og lærer at vurdere faktorernes vigtighed. Vi prøver at danne et helt billede på den aktuelle eller fremtidige situation.

Hold 6: Tydning - Syntese

Nu skal brikkerne samles til en helhed. Du vil på dette hold lære at lave en syntese, at vægte hvad der er mere eller mindre vigtigt, at tyde hele horoskopet og få skabt et helt billede af personen bag.
Her gribes tydningen an fra forskellige vinkler og der arbejdes med de etiske aspekter af tolkningen af et menneske via et horoskop. Hvor tæt kan man gå? Skal man svare på alt? Kan man altid svare?
Hovedvægten ligger på måder, at få adgang til horoskopet på. Det er vigtigt at se, forstå det utal at vinkler og måder man kan udfolde tolkningen på. Men det er også vigtigt at finde sin egen måde, som man føler sig tryg ved og stoler på. Derfor gælder det på dette niveau om at være åben og kreativ i sin indgang til stoffet. Det er på dette hold vigtigt, at man selv kommer på banen og får prøvet at tolke og samle tråde - også selv om man ikke føler, at man har fod på stoffet endnu.
Det er på dette tidspunkt vigtigt at få lavet skriftlige tolkninger. Formen til en fuld opgave introduceres og nu skal man for alvor turde komme med udlægninger. Fulde opgaver består af bl.a. korrektionsbegrundelser, hvor man argumenterer for, hvorfor man mener, at netop et givent fødselstidspunkt må anses for korrekt såvel som angiver overordnede personlighedstræk, personlighedsanalyse og en prognose. Det er dog væsentligt at vide, at der aldrig er krav om at man skal aflevere skriftlige opgaver - det er absolut et frit valg. Ligeledes er det op til den enkelte, hvor omfattende man laver sine opgaver.

Hold 7: Fordybelse i problematikker og ressourcer

På dette hold vil vi arbejde med problemområderne i horoskopet. Hvor ligger hunden begravet, og hvor er hjælpen at hente. Der vil være lige dele teori og praksis, vi bruger eventuelt elevernes horoskoper i det omfang, der er interesse og stemning for det. Vi tager udgangspunkt i en psykologisk vinkel, men betragter alt, der kan give os et indtryk af personen bag horoskopet.
Adfærd, hændelser, varsler, personlige signaler og prøver at genkende astrologiens symbolsprog i det daglige konkrete liv. Vi vil specifikt fokusere på vanskelighederne, som de er udtrykt i det enkelte horoskop, men vi vil også finde ressourcer og potentialer.

Hold 8 (7): Tydning for viderekomne

På dette hold vil vi arbejde med hele horoskopet. Der bruges klientcases, hvor vi gennemgår korrektionen med begrundelse af snitvalget, radixtydningen og laver en prognose. Vi tager fat der, hvor det er relevant i forhold til det pågældende horoskop, med de problematikker netop dette horoskop rummer. Eleverne forventes at deltage aktivt i tydningen såvel som de diskussioner, den rejser. Både etiske, psykologiske og praktiske områder berøres i det omfang horoskoperne lægger op til det. Det vil sige, vi laver det arbejde med horoskopet, som en astrolog ville gøre, gennemgår hele processen. Der kan opstå mulighed for at arbejde med levende klient, og vi kan eventuelt drage andre lærerkræfter ind for at belyse specielle emner eller blot for at få inspiration fra en anden kant. Der stilles en opgave til hver/hveranden gang som kan løses skriftligt og bedømmes. Denne opgave danner så basis for gennemgangen af stoffet.
x Det er også på dette hold man afleverer snitvalgsopgaver. For at kunne gå op til den endelige tydningseksamen, skal man have tre accepterede korrektionsopgaver med snitvalgsbegrundelse. I efterårssemestret fokuserer vi især på snitvalg og radixtydning i det omfang behovet ligger der. I forårssemestret lægger vi fokus på raditydning og prognose.
Holdet kan tages flere gange for at opøve rutine og erfaring, da hvert semester har nye opgaver og rejser nye spørgsmål.